Algemene-Voorwaarden

CADDVISION

versie 07-01-2013

1. Algemene informatie

1.1 Definities

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, gelden de volgende definities in deze Algemene Voorwaarden:

– Leverancier:
CADDVISION
Albert Verweystraat 152
2274 LN Voorburg
KvK 271 88 390

– Opdrachtgever:
Partij die opdracht tot levering van diensten geeft aan Leverancier.

– Offerte
Door Leverancier verstrekte prijsopgave voor de door Opdrachtgever aangevraagde diensten, inclusief omschrijving van deze diensten.

– Opdracht
De in de overeenkomst vastgelegde diensten die Leverancier aan Opdrachtgever zal leveren.

– Handboek
Alle handleidingen benodigd om zonder Leverancier website van nieuwe content te voorzien/bestaande content aan te passen.

– Overeenkomst
Door Opdrachtgever en Leverancier overeengekomen opdracht, voorzien van duidelijke omschrijving en tarieven.

– Schriftelijk
Schriftelijk dan wel aantoonbaar via E-mail.

1.2 Algemeen

1.2.1. Op deze voorwaarden alsook elk type overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier is in de eerste plaats het Nederlands recht van toepassing.

1.2.2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier waarop Leverancier deze van toepassing heeft verklaard, tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken. Het niet expliciet aangepaste deel van de voorwaarden blijft onverminderd van kracht.

1.2.3. Deze voorwaarden gelden eveneens onverkort op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Leverancier, waar uitvoering (deels) aan derden wordt uitbesteed.

2. Hosting en domeinregistratie

2.1 Voorwaarden voor de serviceverlening

De aangeboden services mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te versturen of op te slaan. Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is tevens ten strengste verboden. Sites die bulk e-mail services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan.

Onder strijd met de wet, openbare orde of goede zeden wordt mede verstaan:
– Onrechtmatig gebruikt materiaal waar copyright op rust, wat valt onder een handelsmerk of wat auteursrechtelijk is.
– Materiaal dat door Leverancier wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend, obsceen, of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien.
– Pornografie en ander seksueel gerelateerd materiaal.
– Sites die illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten, die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen.

Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:
– Pirated software
– Hacker programma’s of archieven
– Warez sites
– MP3 downloads
– Shareware, geluid, video, beeld en multimedia archieven.
– IRC bots
– Meer dan 20% van de webruimte als downloadbare bestanden

Gebruiksregels

Wij behouden ons het recht voor zonder enige waarschuwing scripts te deactiveren die de normale server werking beïnvloeden.

De volgende zaken zijn niet toegestaan op de systemen van Leverancier:
– Het installeren van eigen Chat rooms.
– IRC of IRC bots.
– Bron, bemiddelaar, of aankomstpunt zijn bij spam, flames, of mail bommen.
– Pogingen om servers aan te vallen of hoe dan ook onstabiel te maken.
– Sub Hosting.
– Mirror sites.
– Distributiepunten.
– Een site met als primair doel file distributie.
– Het plegen van inbreuk op auteursrechtelijk beschermde werken.
– Het verspreiden of opslaan van kinderpornografisch materiaal, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen.
– Het zonder toestemming binnendringen van andere computers op Internet (hacken).

Wanneer vermeldingen onder “Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links” en/of onder “Gebruiksregels” worden genegeerd zal Leverancier elke aangesproken GB dataverkeer vanaf de vroegst vastgestelde datum van overtreding in rekening brengen tegen een tarief van € 7,50 per GB. Daarnaast is Leverancier gerechtigd bij ernstige overtredingen de overeenkomst op te zeggen zonder enige vorm van restitutie richting Opdrachtgever.

2.2 Verplichtingen

2.2.1. Opdrachtgever zal nimmer de systemen van Leverancier beschadigen of er processen/programma’s op starten waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze schade zouden kunnen toebrengen of overige internetgebruikers zou kunnen hinderen.

2.2.2. Schade aan Leverancier of derden veroorzaakt door handelen in strijd met het vorige lid kan op Opdrachtgever worden verhaald.

2.2.3. Het is niet toegestaan de middelen door Leverancier aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, aan te wenden voor oneigenlijk of onwettig gebruik.

2.3 Dataverkeer

2.3.1. Per accounts hanteren wij een maandelijkse datalimiet van 3GB.

2.3.2. Niet verbruikt dataverkeer tegoeden zijn niet overdraagbaar naar een volgende periode.

2.3.3. Indien de toegestane hoeveelheid dataverkeer wordt overschreden zal dit per aangesproken Gigabyte in rekening worden gebracht, de prijs per Gigabyte is € 2,00. De logfiles en administratie van Leverancier zijn hierbij bepalend, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

2.4 Levering

2.4.1. Ingeval Opdrachtgever van mening is dat er geen tijdige levering heeft plaatsgevonden, dan dient hij Leverancier in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Ingeval levering vervolgens opnieuw uitblijft, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en zal het reeds betaalde bedrag gerestitueerd worden.

2.4.2. Bezijden de restitutie kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vergoeding door Leverancier, tenzij hij kan bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Leverancier.

2.4.3. Leverancier heeft een inspanningsverplichting jegens Opdrachtgever, maar is voor levering van diensten afhankelijk van derden. In geval van overmacht kan Opdrachtgever Leverancier nimmer op haar verplichtingen aanspreken.

2.4.4. Leverancier is gemachtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of het aanbrengen van verbeteringen/vernieuwingen. Uiteraard zal indien dit enigszins mogelijk is, dergelijk onderhoud van tevoren worden aangekondigd.

2.5 Toegang

2.5.1. Alle services verbonden aan onze accounts zijn alleen beschikbaar voor personen direct verbonden met het account. Het is niet toegestaan accountinformatie aan derden te verstrekken.

2.5.2. Het is derden niet toegestaan van eventueel verkregen accountinformatie gebruik te maken ten einde zich toegang te verschaffen.

2.5.3. Leverancier is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login procedure.

2.5.4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de gekozen gebruikers-/domeinnaam, wachtwoorden en e-mail adressen. Leverancier is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. Leverancier is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die door Opdrachtgever op haar systemen worden geplaatst.

2.6 Aansprakelijkheid

2.6.1. Leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die wordt geleden door een klant of een derde ten gevolge van enig doen of nalaten van de zijde van Leverancier of een bedrijf dat door Leverancier is ingeschakeld. Leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt geleden door derden ten gevolge van enige klant van Leverancier.

2.6.2. Leverancier is derhalve ook niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daarbij inbegrepen, noch is Leverancier gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet noch schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.

2.6.3. Leverancier accepteert derhalve ook geen aansprakelijkheid voor problemen, schade en eventuele kosten die voortvloeien uit het probleem (in de breedste zin van het woord ), en deze kunnen geen aanleiding vormen tot beëindiging van het abonnement door de abonnee.

2.7 Contractduur, stilzwijgende verlenging

2.7.1. De overeenkomst ten aanzien van het hosting account, en eventuele domeinregistratie wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar met stilzwijgende automatische verlenging van 1 jaar. Bij tussentijdse beëindiging is er geen restitutie van de betaalde gelden ten behoeve van de registratie van de domeinnaam en/of het hosting account.

2.7.2. Opzeggingen dienen minstens 4 weken (28 dagen) voor een automatische verlenging plaats te vinden, te allen tijde d.m.v. een e-mail naar opzeggen@caddvision.org o.v.v. naam, contactgegevens, organisatie, accountnaam en domein.

2.7.3. Leverancier behoudt zich het recht voor prijsstijgingen door te voeren. Prijsstijgingen zullen ingaan bij de eerstvolgende contractverlenging van Opdrachtgever.

2.8 Weigering en maatregelen

2.8.1. Wij behouden ons het recht voor bekende spammers te weigeren of af te sluiten.

2.8.2. Leverancier is gerechtigd een service te weigeren of stop te zetten als dat nodig wordt geacht.

2.8.3. Het account van degene die deze voorwaarden overtreedt kan per direct afgesloten worden en de eigenaar kan een boete van minimaal € 250,- per incident verwachten.

2.8.4. Bij elke vorm van een overtreding wordt het account zonder vergoeding van enige aard beëindigd.

2.8.5. Wij behouden ons het recht voor nadere regels te stellen voor het gebruik van onze services.

2.8.6. Leverancier behoudt zich het recht voor wijzigingen in de voorwaarden door te voeren.

3. Andere diensten

3.1 Offertes en opdrachten

3.1.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, vermits er geen gewag wordt gemaakt van een aanvaardingstermijn.

3.1.2. Alle offertes zijn vrijblijvend, vermits er geen gewag wordt gemaakt van een aanvaardingstermijn.

3.1.3. Alle offertes zijn geldig gedurende 28 dagen.

3.1.4. Beide partijen zijn slechts gebonden aan de offerte indien Opdrachtgever deze binnen 28 dagen schriftelijk of via e-mail bevestigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.1.5. Genoemde prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

3.1.6. Een gecombineerde offerte of aanbieding verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.1.7. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.1.8. Indien de aanvaarding afwijkt van de offerte (zie punten 3.1.6 en 3.1.7), is Leverancier hieraan niet gebonden. In dit geval zal een aangepaste offerte verstrekt worden, tenzij Leverancier toestemt in aanvaardingsvoorstel van Opdrachtgever.

3.2 Overeenkomst

3.2.1. Een overeenkomst is geldig indien Opdrachtgever deze hetzij schriftelijk, hetzij via e-mail, heeft geaccordeerd.

3.2.2. Leverancier zal de overeenkomst naar professioneel inzicht en vermogen en op grond van de op dat moment beschikbare technieken uitvoeren binnen het overeengekomen tijdspad.

3.2.3. Indien Leverancier dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering overeenkomstig de opdracht, is deze gerechtigd bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

3.2.4. Opdrachtgever draagt zorg voor de inschatting welke informatie voor Leverancier benodigd zijn om de opdracht uit te kunnen voeren, en de verstrekking hiervan. Indien deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd, behoudt Leverancier zich het recht voor de uitvoering op te schorten totdat informatie alsnog beschikbaar is gesteld, alsmede eventuele extra kosten voortvloeiende uit deze vertraging in rekening te brengen.

3.2.5. Leverancier zal tijdig aangeven welke extra informatie benodigd is, indien het aangeleverde niet toereikend of juist wordt geacht.

3.2.6. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door Opdrachtgever verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze voor Leverancier bekend behoorden te zijn (zie punt 5).

3.2.7. Indien een gefaseerde oplevering is overeengekomen, kan Leverancier de uitvoering van volgende fasen opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fasen schriftelijk heeft geaccordeerd.

3.2.8. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

3.3 Wijziging van de overeenkomst

3.3.1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goed resultaat de noodzaak ontstaat om de opdracht te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst hierop aanpassen.

3.3.2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, kan een prijswijziging noodzakelijk zijn. Dit zal door Leverancier zo spoed mogelijk bij Opdrachtgever bekend worden gemaakt.

3.3.3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, kan een wijziging van opleverdatum noodzakelijk zijn. Opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk door Leverancier op de hoogte worden gesteld.

3.3.4. Indien er in de oorspronkelijke overeenkomst sprake was van een prijs voor de gehele opdracht, zal Leverancier zo spoedig mogelijk de gevolgen van de wijziging van de overeenkomst hiervoor aangeven.

3.3.5. In geval de wijziging of aanvulling te wijten is aan Leverancier, zullen er geen meerkosten worden berekend.

4. Contractsduur/uitvoertermijn

4.1. In geval van een eenmalige opdracht zal de uitvoertermijn van de overeenkomst in principe in de overeenkomst worden opgenomen, dan wel schriftelijk tussen beide partijen worden overeengekomen. Is dat niet het geval, dan zal de overeenkomst voor onbepaalde tijd gelden.

4.2. In geval van een abonnement dient er een opzegtermijn van 14 dagen in acht te worden genomen. Indien Opdrachtgever niet tijdig opzegt, zal het onderhoudscontract automatisch met eenzelfde periode als het aflopende contract verlengd worden, tenzij in het contract een andere verlengingsconstructie is opgenomen.

5. Opzegging

5.1. Beide partijen zijn te allen tijde gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te schorten of zeggen.

5.2. Indien opgezegd door Opdrachtgever heeft Leverancier compensatierecht als gevolg van gederfde inkomsten, tenzij Leverancier aantoonbaar verwijtbaar is.

5.3. Reeds door Leverancier verrichte werkzaamheden dienen te allen tijde vergoed te worden conform tarieven in overeenkomst. Leverancier is hiermee verplicht de vergoede (deel-)resultaten aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

5.4. Indien opgeschort of opgezegd door Leverancier zal deze in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij Opdrachtgever aantoonbaar verwijtbaar is.

5.5. In geval Opdrachtgever verwijtbaar is, zullen extra kosten voor overdracht in rekening gebracht worden.

6. Opschorting

6.1. Ingeval Opdrachtgever opdracht opschort, is Leverancier compensatiegerechtigd (zoals omschreven in artikel 7), tenzij Leverancier aantoonbaar verwijtbaar is.

6.2. Leverancier is gerechtigd het nakomen van overeengekomen verplichtingen op te schorten indien:
– Opdrachtgever verplichtingen niet of niet volledig nakomt.
– Er gegronde vrees ontstaat dat Opdrachtgever haar verplichtingen (deels) niet zal nakomen.

7. Tarieven

7.1. Alle prijzen zijn vermeld exclusief 21% BTW, in € Euro, tenzij expliciet anders vermeld. Prijzen zijn exclusief reiskosten en inclusief alle middelen benodigd om de opdracht uit te voeren, tenzij expliciet anders overeengekomen en aangegeven.

7.2. Er kan sprake zijn van een overeenkomst gebaseerd op totaaltarief, dan wel een overeenkomst gebaseerd op uurtarief. Dit zal per overeenkomst worden vastgesteld.

7.3. Is er sprake van een overeenkomst op basis van uurtarief, dan zullen de daadwerkelijk gewerkte uren in rekening worden gebracht, tegen het geldende tarief van Leverancier, tenzij een afwijkend uurtarief overeen wordt gekomen.

7.4. Strippenkaartmodel. Hierin wordt een specifiek aantal uren overeengekomen die door Opdrachtgever vrijelijk kunnen worden gebruikt. Het is niet noodzakelijk hier een periode aan te koppelen.

7.5. Ondanks sluiting overeenkomst is Leverancier gerechtigd het tarief tussentijds te verhogen, indien aantoonbaar gemaakt kan worden dat er in de periode tussen offerte en levering sprake is van significante prijswijzigingen ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

7.6. Leverancier is tevens gerechtigd prijsverhoging door te voeren indien de benodigde hoeveelheid werk significant hoger uitvalt dan oorspronkelijk geschat, en dit niet verwijtbaar is aan Leverancier.

7.7. Leverancier zal het voornemen tot tariefverhoging schriftelijk of via e-mail kenbaar maken, waarbij de ingangsdatum van het gewijzigde tarief duidelijk zal worden vermeld.

7.8. Opdrachtgever heeft het recht binnen zeven werkdagen na kennisgeving de overeenkomst schriftelijk of via e-mail te ontbinden indien deze de tariefverhoging niet wenst te aanvaarden.

8. Betaling

8.1. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

8.2. Betaling dient uiterlijk 14 dagen na dagtekening (tussentijdse) factuur te geschieden.

8.3. Betaling dient overgemaakt te worden naar door Leverancier op overeenkomst vermelde bankrekening onder vermelding van rekeninghouder en factuurnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de facturering schorten de betalingsverplichting niet op.

8.4. Leverancier zal facturen in digitale vorm aan Opdrachtgever zenden, tenzij anders overeengekomen, onder vermelding van kenmerken overeenkomst en Opdrachtgever.

8.5. Indien Opdrachtgever factuur niet binnen 14 dagen heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim en dientengevolge de op dat moment wettelijke rente met een minimum van 1% verschuldigd. Daarnaast zal er een toeslag van 2% worden berekend ter compensatie.

8.6. Opdrachtgever is niet bevoegd door hem vermeende vorderingen op Leverancier te verrekenen met aan Leverancier verschuldigde bedragen.

8.7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Leverancier op Opdrachtgever per onmiddellijk opeisbaar.

8.8. Bij eenmalige opdrachten dient een deel van het factuurbedrag (afhankelijk van het totaal, maar ten minste 25%) na akkoord op de offerte en voor aanvang van het project te worden voldaan aan Leverancier. Hiervoor zal een deelfactuur worden verzonden. Leverancier start met werkzaamheden na ontvangst betaling. Het resterende bedrag dient na oplevering te worden voldaan.

8.9. In geval van een eenmalige opdracht met een looptijd langer dan 2 maanden, zal tussentijds gefactureerd worden.

10. Alle hosting accounts en domeinregistraties worden per kwartaal gefactureerd.

11. In geval van strippenkaarten zal het gehele tarief vooraf gefactureerd worden.

12. Domeinregistraties worden eerst dan verwerkt, als betaling van betreffende factuur is ontvangen.

13. Indien betalingen niet in zijn geheel op tijd worden voldaan of indien geïncasseerde bedragen weer terug worden geboekt zal een bedrag van 50% (in geval van hosting en domeinregistratie) of 5% (in alle andere gevallen) van de factuur extra in rekening worden gebracht voor administratieve werkzaamheden. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 28 dagen na oorspronkelijke factuurdatum is voldaan zal een eventueel hosting account worden geblokkeerd. Openstaande factuur blijft hierbij onverminderd van kracht, inclusief eerder genoemde malus.

9. Incassokosten

9.1. Ingeval betaling door Opdrachtgever niet of niet tijdig voldaan wordt, zullen alle redelijke kosten aangaande extra inspanning van Leverancier of derden in opdracht van Leverancier, voor rekening van Opdrachtgever zijn, dit geldt tevens indien van toepassing gerechtelijke en executiekosten.

9.2. Ingeval van bijkomende incassokosten zullen deze worden berekend conform het adviesincassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

10. Garantie

10.1. Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden, en vrij zijn van gebreken.

10.2. De in 10.1 genoemde garantie is geldig gedurende 6 maanden na daadwerkelijke oplevering (d.w.z. het moment waarop Opdrachtgever in bezit is van in overeenkomst vastgelegde door Leverancier op te leveren zaken, en zijn goedkeuring aan de kwaliteit ervan heeft gegeven, schriftelijk dan wel via e-mail dan wel via voldoening van het resterende factuurbedrag.

10.3. Garantie geldt niet in geval anderen dan Leverancier wijzigingen aan opgeleverde producten hebben toegebracht zonder expliciete toestemming van Leverancier, dan wel onkundig of oneigenlijk gebruik.

10.4. Indien garantie van toepassing is, zal Leverancier binnen redelijke termijn zorg dragen voor een oplossing.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Eventuele aansprakelijkheid van Leverancier zal beperkt blijven tot de bepalingen in onderhavig artikel.

11.2. Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door derden verhaald op Opdrachtgever of andere vormen van indirecte schade, zoals gederfde winst of gemiste besparingen.

11.3. Eventuele aansprakelijkheid van Leverancier zal te allen tijde beperkt blijven tot het maximale bedrag dat door verzekeraar van Leverancier afhankelijk van situatie kan worden uitgekeerd, en zulks in redelijke verhouding met dat gedeelte van de opdracht waarop aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.4. Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan:
– Redelijke kosten ter vaststelling van oorzaak en omvang van de schade.
– Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover door Opdrachtgever aantoonbaar effectief kan worden gemaakt.

12. Geheimhouding

Door (werknemers van) Opdrachtgever verstrekte bedrijfsinformatie dient door Leverancier te allen tijde met zorg betracht te worden, en mag op geen enkele wijze naar buiten worden gebracht.

13. Risico-overgang

Het risico op verlies of beschadiging van zaken die onderdeel van de overeenkomst uitmaken gaat over op Opdrachtgever op het moment dat deze juridisch en/of feitelijk aan Opdrachtgever worden geleverd.

14. Overmacht

14.1. Partijen zijn niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet of een rechtshandeling, noch in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

14.2. Partijen kunnen de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat overmacht voortduurt. Indien deze periode de twee volledige kalendermaanden overstijgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan wederpartij.

14.3. Op het moment van ontbinding reeds aangeleverde zaken zullen door Leverancier gefactureerd en door Opdrachtgever voldaan dienen te worden.

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1. Alle door Leverancier aangeleverde zaken zoals digitale bestanden, schetsen, enzovoorts, blijven te allen tijde eigendom van Leverancier, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.

15.2. Opdrachtgever verwerft het recht deze zaken vrijelijk en zonder tijdsbeperking te gebruiken met inachtneming van de in deze voorwaarden genoemde beperkingen, tenzij anders overeengekomen..

15.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder instemming van Leverancier in 15.1 genoemde zaken te ontdoen van handelsmerken of daar op een andere manier wijzigingen in aan te brengen.

15.4. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren. Indien door derden beslag gelegd wordt op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Leverancier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te brengen.

15.5. Bron van derden en ontwikkelingsdocumentatie zullen niet ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

15.6. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier van aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom van door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens.

15.7. Opdrachtgever garandeert dat eventuele aan Leverancier verstrekte informatiedragers of elektronische bestanden vrij van virussen of andersoortige malware worden aangeleverd.

16. Klachten en geschillen

16.1. Eventuele klachten van Opdrachtgever aangaande door Leverancier al dan niet verrichte werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking, doch ten uiterste binnen 14 dagen na voltooiing van betreffende werkzaamheden schriftelijk bij Leverancier te worden aangemeld.

16.2. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te worden beschreven, opdat Leverancier in staat gesteld wordt adequaat te reageren.

16.3. Indien klacht gegrond is, zal Leverancier betreffende werkzaamheden alsnog uitvoeren zoals overeengekomen. Indien dit niet langer zinvol wordt geacht door Opdrachtgever, dient dit schriftelijk medegedeeld te worden aan Leverancier.

16.4. In geval van een gegronde klacht waarbij uitvoering alsnog zinloos is bevonden, zal Leverancier aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

16.5. In geval van geschil zullen beide partijen zich tot het uiterste inspannen onderling tot een oplossing te komen.

16.6. In het uiterste geval, kan het geschil aan de rechtbank worden voorgelegd.