Den Haag krijgt nieuw beleid voor dakopbouwen

Den Haag krijgt nieuw beleid voor dakopbouwen

Vandaag in het AD – editie Den Haag Eenvoudige aanvraagprocedure: Den Haag biedt duidelijke ruimte aan dakopbouwen. Het college van B&amp;W van Den Haag heeft ingestemd met een nieuw beleid voor het realiseren van dakopbouwen. Dit nieuwe beleid heeft een eenvoudigere en rechtszekere systematiek. <!–more–> Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting): “Het nieuwe beleid heeft als uitgangspunt dat dakopbouwen in de hele stad zijn toegestaan, tenzij het uit stedenbouwkundig of cultuurhistorisch oogpunt niet verantwoord is. We hebben in de voorwaarden nog duidelijker neergezet hoe een dakopbouw gerealiseerd mag worden. Zo wordt bijvoorbeeld beter gekeken naar de hoogte van de omringende bebouwing, de omvang van binnenterreinen en het straatprofiel. Met dit nieuwe beleid willen we de aanvraagprocedure voor een dakopbouw versoepelen. En spelen we beter in op de groeiende behoefte aan woningvergroting bij bewoners.” Het nieuwe beleid dient ter vervanging van de tot voor kort toegepaste ‘Kadernota dakopbouwen’. Op basis van ervaring blijkt nu dat een aantal genoemde voorwaarden in de kadernota tot vertraging leidde in de aanvraag en afhandeling van de bouwaanvraag. In het toetsingskader was bijvoorbeeld een dakopbouw met een dak dat 40 graden schuin loopt toegestaan. In de praktijk is echter gebleken dat dergelijke ontwerpen niet altijd een positief advies van de welstandscommissie kregen waardoor de aanvrager het ontwerp moest aanpassen om een bouwvergunning te krijgen. Ook werd onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van bijvoorbeeld bezonning. Bestemmingsplannen Op dit moment wordt vanwege de actualiseringsplicht uit de Wet Ruimtelijke Ordening een groot aantal bestemmingsplannen in Den Haag herzien. In deze nieuwe bestemmingsplannen worden de mogelijkheden voor het realiseren van een dakopbouw of een extra bouwlaag direct meegenomen....

Bouwvergunning wordt omgevingsvergunning (WABO)

WABO – Informatie van rijksoverheid.nl over Bouwregelgeving: Omgevingsvergunning bouwen Voor bouw en verbouw is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen bouwvergunning) nodig. Voor sommige bouwwerken of verbouwingen heeft u geen vergunning nodig, bijvoorbeeld voor een kleine dakkapel achterop uw woning. Deze zijn vaak vergunningsvrij. Omgevingsvergunning voor bouwen Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ( WABO ) ingevoerd om de procedures voor vergunningen te vereenvoudigen. Diverse vergunningen zijn gebundeld in een vergunning: de omgevingsvergunning. Hierdoor is de term “bouwvergunning” vervallen. Inhoudelijk is er niets veranderd: voor bouwen heeft u in veel gevallen nog steeds een vergunning nodig. Soms kunt u bouwen of verbouwen zonder vergunning (vergunningvrij bouwen). Omgevingvergunning andere activiteiten Naast een omgevingsvergunning voor bouwen is mogelijk ook een vergunning of melding nodig om een gebouw te gebruiken, een bestaand gebouw te slopen, een boom te kappen of een monument te wijzigen. Voor al deze activiteiten kunt u in een keer een vergunning aanvragen of een melding doen via Omgevingsloket online. Omgevingsvergunning online Vergunningcheck Via de Vergunningcheck van het Omgevingsloket online is eenvoudig na te gaan of er voor een bouwplan een omgevingsvergunning nodig is en zo ja welke. Dat kan ook met de iPhone-applicatie:Vergunning. Neem bij twijfel altijd contact op met uw eigen gemeente. Die kan aangeven voor welke activiteiten een vergunning of melding nodig is.     Gerelateerde berichten: Eigen huis gegevens opvragen bij het kadaster Den Haag krijgt nieuw beleid voor dakopbouwen Wat kost een verbouwing...